USA News

SUAB HMONG NEWS: Paul C. Lo (First Hmong Judge in the USA) given a speech tributes to Gen. Vang PaoPaul C. Lo, the first Hmong judge (in Merced, CA) in the USA, given a speech tributes to General Vang Pao in Chico, CA on December 8, 2015 during the Memorial Birthday to remember General Vang Pao.

Suab Hmong News broadcasts Hmong News, Hmong Entertainment, TalkShow, Travel, and Sports. Suab Hmong News has been serving the Hmong Community since May 11, 2000. We are the leading News for the Hmong Community around the world. To contact us, send your email to info@shrdo.com.

Visit Suab Hmong News websites:

Executive Producer
RICHARD WANGLUE VANG

Field Videography
VICTOR M. VAJ

Reporters
VICTOR M. VAJ

Video Editor
RICHARD WANGLUE VANG

Post Production
RICHARD WANGLUE VANG

Programming Manager and director
RICHARD WANGLUE VANG

For complete video production services, contact us at shibc@live.com.

┬ęSuab Hmong News. All rights reserved. This video may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Mariah
Blogger, Performer, Truck Driver, Serial Careerist, Cigarette Butt Collector. Let me bitch at you every day until you sort your shit.

11 Comments

  1. Zoo siab tau 40 xyoo lawm peb cov hmoob muaj cov tub txawj ntxhais ntse li tus tij laug Paul no thiab nrog lwm tus thiab tsis tas li txawm li cas los txhua leej tseem nco txog peb yawg hlob Vaj Pov thiab paub tias Yawg hlob muaj nuj nqis npaum li cas rau peb hmoob thaum pom li nov lawm hmoob txhua tus yuav tsum zoo siab thiab nco txog nws mus rau yam tom ntej.

  2. Txawj lawm nco thaum ruag, pom kev lawm nco thaum dig muag, muaj lawm nco thaum pluag, rog lawm nco lawm thaum yuag, ciaj lawm nco thaum yuav tuag!

    GVP thiab Hmoob niam txiv tej txiajntsha txiajntsim mas tsimnyog s/d yuav thoobtsib tejlim ncocim mus ibsim!

  3. Yawg tsab hawj, nej sim ntsia peb cov hmoob meskas hais lus seb zoo li cas, kev ua nom ua tswv mas nej yeej tsis tau tsim nyog ua kiag li tos lub niag teb chaws nplog txom nyem ncho pa lug xwb los vim nej txoj kev txawj ntse. Nej sim ntsia peb cov hmoob meskas hais lus seb maj, tus cuj pwm hais lus ntsia ntsoov txhua leej txhua tug. Hos yawg Chommaly nej hais lus ces nyo hau nyes rau daim ntawv xwb tsa tsis tau taub hau los ntsia leej twg li, yog zoo li no puas tsim nyog ua ib tug nom maj, kuv mas pab txaj muag lawm lauj.

  4. When someone is making a speech, do not be in the background. Why are these people doing in the back? You can give your gift to the GVP when the speech is done. Peb tuaj nyob rau tebchaws no tau 40 xyoos lawm, ua cas tseem tsis paub dab tsi li. Txhob ua li no lawm nawb. Please show respect and courtesy to the keynote speaker.

  5. America is our land and our great nation. We thank God for using GVP as an instrument to bring us to America, and we thank God for America, the Beautiful and the land of opportunity for all.

Leave a Response